Statues of the Apostles in St. Gio Basilica

1. Thaddeus
2. Bartholomew
3. Matthias
4. Philip
5. Thomas

Advertisements